Tehničko održavanje zgrada – Novi Sad

Firma “MOJ GRAD 021″ d.o.o. Vam nudi sledeće usluge iz svog programa:

CALL CENTAR I OPŠTI POSLOVI:

1) Prima dolazeće pozive sa terena i vrši njihovo selektiranje;
2) Vodi evidenciju o primljenim pozivima: vremenu poziva, licu koje se obratilo centru, vrsti problema;
3) Obaveštava poslovođu u zavisnosti od vrste intervencije kada se radi o redovnom ili tekućem održavanju pismenim putem
4) Obaveštava dežurnu službu usmeno ili telefonom kada se radi o hitnoj intervenciji, izdaje radni nalog i putni nalog dežurnoj službi po utvrđenoj proceduri;
5) Vodi evidenciju o izvršenim poslovima na terenu i dostavlja ih poslovođi (radni nalozi, nalozi za popravku, putni nalozi);
6) Sačinjava nedeljni izveštaj o svim aktivnostima call centra (svim pozivima, odlascima, dolascima ekipa po radni i putnim nalozima);
7) Radi non-stop od 0-24;
8) Pravna pomoć i administrativne usluge.
9) U okviru paušalnog iznosa za redovno održavanje uključene su popravke bez nadoknade za rad i bonus za manje vrednosti materijala.

DEŽURNA SLUŽBA ZA HITNE INTERVENCIJE

1) Oslobađanje lica i stvari iz zagalavljenog lifta i puštanje lifta u pogon pod uslovom da zaglavljivanje nije bilo uzrokovano kvarom;
2) Šelnovanje instalacija vodovoda ili grejanja ako su cevi vidljive i pristupačne;
3) Odgušenje kanalizacione cevi od ulivnog mesta sanitarnog uređaja do šahta;
4) Zatvaranje vode kod havarije vodovodne, kanalizacione ili instalacija centralnog grejanja, ako se standardnom metodom šelnovanja ili zalivanja havarija ne može privremeno sanirati;
5) Demontaža naprslih grejnih tela sa blindiranjem cevne mreža;
6) Intervencija u slučaju požara ili poplave za isključienje instalacije i postrojenja.

ODRŽAVANJE HIDROUREĐAJA

Redovno održavanje hidrouređaja (servisiranje) se vrši na osnovu tehničkog uputstva proizvođača, obavlja se jedanput mesečno, a obuhvata pregled postrojenja (uređaja)sa pripadajućim delovima instalacija i kontrolu njegovog rada.

Redovno održavanje hidrouređaja tipa hidrofor, hidrocel ili drugo pumpno postrojenje za povišenje pritiska hladne vode, tople potrošne vode sa pripadajućim instalacijama, a naročito:
1) Provera pravilnosti rada sa podešavanjem armature hidrouređaja (manometar, ventil sigurnosti, pritisna sklopka, ventil zs pražnjenje);
2) Provera ispravnosti rada motora i pumpe sa podešavanjem bimetala i vrmenskih relea i popravkom ili zamenom nagorelih ili oštećenih veza;
3) Pregled i provera signalizacije hidrouređaja;
4) Popravka odbojnih ventila (zamena gumica);
5) Čišćenje i podmazivanje delova hidrouređaja i čišćenje radne prostorije;
6) Duvanje vazduha u hidro posude ili kazane;
7) Provera ispravnosti rada hidrouređaja u ciklusu rada od isključenja do uključenja;
8) Promena ciklusa rada pumpi sa popravo tipa podešavanja i dotezanja veza prebacivanjem automatike sa radnog na rezervno postrojenje;
9) Prepakivanje i popravka sih ventila na hidrouređajima;
10) Šelnovanje oštećenih vodova u hidropostrojenju;
11) Konstatovanje kvara;

ODRŽAVANJE INSTALACIJA VODOVA, KANALIZACIJE I GREJANJA

Redovno održavanje vodovoda u kanalizacije vrši se tromesečno i obuhvata:
1) Pregled i proveru vodovodnih i kanalizacionih cevi;
2) Pregled i proveru raznih priključaka i ventila;
3) Proveru instalacija centralnog grejanja;
4) Zatvaranje vode u zgradi u slučaju otklanjanja havarije;
5) Šelnovanje oštećenih vodovodnih cevi;
6) Prepakivanje hidrantskih ventila bez materijala;
7) Odgušenje vertikalne i horizontalne kanalizacione instalacije u zgradi (mašinsko) jednom godišnje;
8) Prepakivanje zasuna na vertikalnim i horizontalnim vodovima;
9) Odzračivanje sistema grejannja na odzrakama u zgradi;
10) Konstatiovanje kvara.

ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Redovno održavanje elektroinstalacija vrši se povremeno u zavisnosti od stanja objekata i vrste instalacija koje se u njemu nalaze:
1) Pregled i kontrola klasičnih elektroinstalacija ;
2) Pregled agregata za nužno i panično svetlo;
3) Provera ispravnosti ventilacionih uređaja za prinudnu ventilaciju;
4) Provera ispravnosti interfona;
5) Podešavanje stepenišnog automata i vremenskog prekidača za dežurno svetlo;
6) Nabavka i zamena običnoh sijalica i prekidača na stepeništu, jednom mesečno.

ODRŽAVANJE LIFTOVA

Redovno održavanje liftova (servisiranje) vrši se jednom mesečno i obuhvata pregled postrojenja lifta i kontrola njegovog rada prema tehničkom uputstvu proizvođača, a naročito:
1) Proveru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja a naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnjih spojki, odojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna;
2) Proveru nosećih užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv-tegom;
3) Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača;
4) Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem;
5) Proveru priključaka na gromobranskoj instalaciji;
6) Čišćenje i podmazivanje delova lifta;
7) Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera i pri pristajanju;
8) Proveru ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta;
9) Izlazak po pozivu zbog zastoja lifta i otklanjanje kvara bez učešća materijala;
10) Zamenu signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici;
11) Zamena prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici;
12) Redovna godišnja kontrola i atestiranje liftova;